โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 04 271 1615

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

SAKONNAKHON HOSPITAL

เตรียมพร้อมสู่ Re-accredition ครั้งที่ 3 อีก 0 วัน

ศูนย์โรคหัวใจ | Cath Lab ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

พัฒนาการเรียนรู้ และ สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ

เพราะ เราใส่ใจคุณ

ประวัติ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสกลนคร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ขนาด 768 เตียง

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาล อยู่ติดหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่รวมเป็น 54 ไร่ 3 งาน

ความเป็นมา

โรงพยาบาลสกลนคร ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2494 ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นวัดร้าง มีชื่อว่า “วัดสระแก้ววิทยาราม” ซึ่งยังคงให้เห็นรอยเดิมอยู่ คือ “อนุสสาวรีย์บรรจุอัฎฐิพระพินิจบำรุงราษฎร์ (คาย นิตยสุภาพ) ตามประวัติเคยเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ เป็นครูสอนภาษาไทย เป็นครูคนแรกของเมืองสกลนคร ท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อชาวสกลนคร เป็นอันมากจึงยังรักษา อนุสาวรีย์ท่านไว้ และยังมีพระประทาน องค์ใหญ่ ชื่อว่า หลวงพ่อ “เลไลย์” จากพื้นที่ธรณีสงฆ์ มาเป็นโรงพยาบาล โดยนายแพทย์ กิตติ มฤคทัต เป็นผู้รับสัญญา เนื้อที่เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาล มีประมาณ 10 ไร่

อ่านประวัติเพิ่มเติม


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจโรงพยาบาลสกลนคร

1. บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

2. บริหารสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน

3. พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยมโรงพยาบาลสกลนคร

" ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ "

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M : Mastery เป็นนายตัวเอง

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

กลยุทธ์ (Strategy)

Service Excellence

พัฒนาความปลอดภัยทางคลินิกโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

People Excellence

พัฒนากำลังคน

P&P Excellence

พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

Governance Excellence

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระดานข่าวสาร/ติดประกาศ

กระดานข่าว/ติดประกาศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ข่าว/ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
โรคที่เข้ารักษาได้ โรคไส้เลื่อนขาหนีบ โรคถุงน้ำอัณฑะ โรคริดสีดวงทวาร หลอดเลือดดำของหลอดอาหาร-กระเพาะอาหารขอด ติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ ติดต่อสอบถาม 042-711615 ต่อ 2320(ศัลยกรรมเด็ก) ต่อ 1801 (ศัลยกรรมผู้ใหญ่)
วันที่เผยแพร่ 17/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอความร่วมมือส่งบุคคลากรในหน่วยงานของท่าเข้าอบรมโปรแกรมบริการจัดการเครื่องมือแพทย์และงา0นวิศวกรรมโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงทุกท่านและพัสดุ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. เจ้าหน้าที่ตึก/หน่วย/และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่เผยแพร่ 16/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
Save Thai from Heart Disease
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญร่วมประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี2561
ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ห้องประชุมภูพานหลวง 12.30 เป็นต้นไป
วันที่เผยแพร่ 10/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก ที่ 11 มกราคม 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวม และ sepsis
เชิญแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวม และ sepsis เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมธนากาโร โรงพยาบาลสกลนคร ผู้ประสาน ไพลิน นัดสันเทียะ โทร.1302
วันที่เผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม Download
รับสมัครประกวด ร้องเล่นเต้นเพลง HAPPY NEW YEAR 2019
-รับสมัครประกวด ร้องเล่นเต้นเพลง HAPPY NEW YEAR 2019
วันที่เผยแพร่ 14/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ยินดีต้อนรับ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมาชน)ด้วยความยินดียิ่ง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 29/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อขอรับรหัสผ่าน INVS
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 23/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อเพื่อขอรับรหัสเข้าโปรแกรม INVS
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 23/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 18/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 18/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 18/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่เผยแพร่ 10/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 08/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอรายชื่อบุครากรในหน่วยงานเพื่อใช้ในการเตรียมอุปกรณ์ นัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปี
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 14/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งให้ ลจช. ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ พกส. ทำสัญญาจ้าง (เฉพาะ 50% แรก)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ผั่งที่นั่ง ปีใหม่ 2562
ผั่งที่นั่ง ปีใหม่ 2562ล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 19/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รับสมัครประกวด ร้องเล่นเต้นเพลง HAPPY NEW YEAR 2019
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 14/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลอง เดือน ต.ค 61
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 20/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ยุติความรุนแรง

วันที่เผยแพร่ 30/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายชื่อทั้งหมดที่ประเมิน Happinometer จะมีการจับรางวัล. ผู้โชคดี 3. รางวัล
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 29/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อ เด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว
เนื่องในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นเดือน รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อ เด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว
วันที่เผยแพร่ 27/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายการครุภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติตามแผนบริหารเงินฯ ปี 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 08/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญประชุมวิชาการ รังสีสัญจรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45-16.00 น. ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด ผู้ประสานงาน นางฉันทวรรณ บุญจันทร์ เบอร์ติดต่อ 1030
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินความสุขด้วยตนเอง ( Happinometer ) ประจำปี 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง คลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลสกลนคร
คลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลสกลนคร เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น. โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ พยาบาลอาชีวอนามัย สถานที่ตั้งคลินิก : อาคารอุบัตเหตุฉุกเฉิน ข้างห้องสมุดโรงพยาบาล ติดต่อสอบถาม โทร 042 711 615 ต่อ 1055
วันที่เผยแพร่ 20/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภัยสุขภาพ/โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
กำหนดการกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)"
ขอเชิญ หัวหน้าตึก หัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)" บริเวณหน้าห้อง ตรวจงานผู้ป่วยนอก ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.
วันที่เผยแพร่ 08/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
\"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีตกลงราคา\" ของเดือน พย 60
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
\"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีตกลงราคา\" ของเดือน ตค 60
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
\"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีตกลงราคา\" ของเดือน กค 60
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
\"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีตกลงราคา\" ของเดือน สค 60
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 หลัง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเเครื่องดักฝุ่นผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลอง เดือน ต.ค 61
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 29/11/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองรายวัน กันยายน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองรายวัน สิงหาคม
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/07/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/06/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบมดลองประจำเดือน เมษายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/05/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำปีเดือน เม.ย. - ก.ค. 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 22/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ข่าวสารทั้งหมด กระดานข่าว/ติดประกาศ กิจกรรม/สาระน่ารู้

ข่าวสารจาก Facebook

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาฯ

เราเต็มใจให้บริการ ประชาชน

86

แพทย์ 86 คน

แพทย์ (Physician)

708

พยาบาล 708 คน

พยาบาลวิชาชีพ (Nurses)

1861

เจ้าหน้าที่ 1,861 คน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ (Officer)

30

รถพยาบาล 30 คัน

รถพยาบาล (Ambulance)

768

768 เตียง

ห้องพักโรงพยาบาล

98.75

98.75 %

อัตราการครองเตียง

51816

51,816 ครั้ง/2560

ผู้ป่วยใน (IPD)

619642

619,642 ครั้ง/2560

ผู้ป่วยนอก (OPD)

ดูแลรักษาโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

สร้างนวัตกรรมรักษาสุขภาพ อย่างครบวงจร