image
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ
เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและหัวใจ
อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน
  พันธกิจ
1.บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2.บริการสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน
3.พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ
กลยุทธ์
4 Excellences  
  Service Excellence
  P & P Excellence
  People Excellence
  Governance Excellence
ค่านิยม
M : Mastery เป็นนายตัวเอง
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People centered approach ใส่ใจประชาชน
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

 

Page 1 of 2     1 2 »

Image Gallery

pix pix pix pix pix pix

Contact

@ พัฒนาโดย นายยุรนันท์ เชิงขุนทด
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลสกลนคร

medsakon@gmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
วันนี้
20
ครั้ง
เมื่อวาน
24
ครั้ง
เดือนนี้
313
ครั้ง
เดือนก่อนนี้
543
ครั้ง
ปีนี้
856
ครั้ง
ปีก่อนนี้
5,271
ครั้ง