News รวมภาพกิจกรรม
 

ขออนุญาตให้สื่อมวลชนศึกษาดูงานจัดทำสกู๊ปข่าวและขอความอนุเคราะห์การประสานงาน
Update : 15 มีนาคม 2561
ขออนุญาตให้สื่อมวลชนศึกษาด ...
ดูเพิ่มเติม
 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการรับบริจาคอวัยวะในส่วนภูมิภาค
Update : 7 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรมเชิงป ...
ดูเพิ่มเติม
 
  โรงพยาบาลสกลนครรับการประเมินเปิดศูนย์โรคหัวใจจาก.สปสช เขต8 ครั้งที่ 2
Update : 2 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลสกลนครร ...
ดูเพิ่มเติม
 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการฟื้นคืนชีพACLS 2015
Update : 29 มกราคม 2561
โครงการพัฒนาสมรร ...
ดูเพิ่มเติม
 
  โรงพยาบาลสกลนครรับการประเมินเปิดศูนย์โรคหัวใจจาก.สปสช เขต8
Update : 28 ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลสกลนครต ...
ดูเพิ่มเติม
 
  Common pitfall in ACS , Interesting Case and Death cecs discussion in ACS
Update : 16 มิถุนายน 2560
Common pitfall in ACS , Interesting Case and Death ...
ดูเพิ่มเติม
 
  การพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ(STEMI)เขต8 ณ.โรงพยาบาลสกลนคร
Update : 16 มิถุนายน 2560
ร่วมประชุมการพัฒ ...
ดูเพิ่มเติม